top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Voorwerp

 

De Verhuurder geeft aan de Huurder, die aanvaardt, de gemeubelde vakantiewoning in huur gelegen te 4970 Stavelot, Stockeu 1B, bestemd als vakantieverblijf voor maximaal 26 personen, inclusief gebruik van beddengoed (onderlakens, kussens met kussenslopen, dekbedden met overtrek).

Het pand bevindt zich in de staat zoals die beschreven wordt in de staat van plaatsbevinding, die wordt opgemaakt bij de aanvang van de huurperiode. De Huurder verbindt er zich toe het goed in dezelfde staat aan de Verhuurder terug te geven als deze waarin hij het goed ontvangen heeft.

 

Het gehuurde goed bestaat uit volgende delen :

- gelijkvloerse verdieping : binnenzwembad met toilet, douche, sauna en hammam; hall, recreatieruimte, slaapkamer, badkamer, eetkamer met open keuken, toilet;

- eerste verdieping : 6 slaapkamers met badkamer;

- buiten : jacuzzi, tuinbergruimte met fietsenstalling, terrasmeubilair.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het gehuurde goed en de inboedel wordt verwezen naar de plaatsbeschrijving.

 

 

Artikel 2 - Duur en bestemming

 

Het pand wordt door de huurder als vakantieverblijf gebruikt en dus niet voor het organiseren van feesten (bv. vrijgezellenfeest) en kan nooit in aanmerking komen als hoofdverblijfplaats.

De Huurder zal op de parkeerplaats geen andere voorwerpen stallen dan zijn auto, moto en/of fietsen.

 

 

Artikel 3 – Waarborgen en huurprijs

 

De Huurder verbindt er zich toe tot zekerheid van zijn verplichtingen een bedrag van 750,- Euro als waarborg te betalen bij ondertekening van de overeenkomst op bankrekening nr 363-0089463-69 (IBAN BE71 3630 0894  6369, BICBBRUBEBB) , op naam van Steenberghs GCV. Deze overeenkomst is slechts geldig vanaf de storting van de waarborg op de rekening, binnen 14 dagen na opmaak van het contract.  Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn is de verhuurder niet verder gebonden aan deze overeenkomst. Het bedrag van de waarborg minus de kosten voor de eindschoonmaak en de nutsvoorzieningen, zal na het einde van de huurovereenkomst vrijgegeven worden mits de Huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en de eventuele aan het gehuurde goed aangebrachte schade heeft vergoed.

 

 De huurprijs wordt betaald uiterlijk 1 maand voor de aanvang van de huurperiode. Bij niet-betaling wordt de huurovereenkomst ontbonden en geldt de waarborg als minimale schadevergoeding waarbij de Verhuurder zich alle rechten voorbehoudt om een hogere schade aan te tonen.

Wanneer de huurprijs of enige andere betaling waartoe de Huurder krachtens deze huurovereenkomst gehouden is, niet op het voorziene tijdstip is betaald, heeft de Verhuurder van rechtswege recht op een interest, gelijk aan de wettelijke rentevoet.

 

Artikel 4 – Annulatie

 

Annulatie kan enkel schriftelijk gebeuren (e-mail / brief).

In geval van annulatie wordt de gereserveerde huurperiode terug als beschikbaar aangeduid op de website www.villastockeu.be.

Indien een andere huurder gevonden wordt, is slechts 10 % van de totale huursom verschuldigd als annulatievergoeding. Indien geen huurder gevonden wordt, blijft de volledige huurprijs verschuldigd.

Annulatie doet geen afbreuk aan de contractuele verplichting om uiterlijk één maand voor de gereserveerde periode de volledige huurprijs te betalen, tenzij een nieuwe huurder zich op dat ogenblik reeds contractueel verbonden heeft voor de betreffende periode.

 

 

Artikel 5 - Veranderingen

 

Het is de Huurder verboden in het gehuurde goed veranderings-, verbeterings- of verfraaiingswerken uit te voeren.

 

Artikel 6 - Verzekering

 

De Verhuurder heeft een brandverzekeringspolis afgesloten met clausule 'afstand van verhaal op de huurder', en ontslaat de Huurder van de verplichting zelf een brandpolis af te sluiten.

 

Artikel 7 - Beschadigingen

 

De Huurder is aansprakelijk voor alle schade die wordt vastgesteld alsook voor alle ontbrekende stukken, waarvan geen melding gemaakt is in de plaatsbeschrijving die aan het begin van de huurperiode opgemaakt wordt. De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van braak. Bij diefstal zonder sporen van braak, bv. door het niet-afsluiten van ramen of deuren bij afwezigheid, is de Huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

 

De Verhuurder wijst iedere aansprakelijkheid af m.b.t. ongelukken alsook lichamelijke schade die zich zouden voordoen in het verhuurde goed.

 

Artikel 8 - Onderverhuur/overdracht

 

Deze overeenkomst kan door de Huurder niet worden overgedragen noch kan de Huurder een onderverhuur afsluiten tenzij mits voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Verhuurder.

 

Artikel 9 - Verbruik

 

De Huurder draagt de kosten voor het verbruik van water, stookolie en elektriciteit. Dit gebeurt op basis van de tellerstanden van de diverse meters. De vertrekstanden van de tellers worden vermeld in de plaatsbeschrijving.

Verbruik van hout voor de open haard zal eveneens à rato van de gebruikte hoeveelheid worden aangerekend.

 

In geval van onderbreking in de levering van water of elektriciteit, televisie- en/of radiodistributie of internet of in geval van niet-functioneren of uitvallen van de diverse toestellen en installaties verwittigt de Huurder de Verhuurder zo snel mogelijk. De Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele geleden schade noch voor de gebruiksderving.

 

Artikel 10 - Huishoudelijk reglement

 

Het maximum aantal personen bedraagt 26. Dit aantal mag niet overschreden worden.

Indien blijkt dat meer personen in de woning verblijven, is een bijkomende huur van 25 Euro/persoon/dag verschuldigd.

De personen genoemd onder Huurder verklaren tijdens de volledige huurperiode het huis te betrekken, eventueel samen met anderen, zodat zij toezicht kunnen uitoefenen.

 

Het gebruik van beddengoed is inbegrepen in de huurprijs.

Indien de Huurder gebruik wenst te maken van badtextiel (handdoeken) wordt dit uiterlijk 2 weken voor aanvang van de huurperiode aan de Verhuurder gemeld; voor dit gebruik wordt een vergoeding betaald van 7 Euro per persoon.

 

Het is verboden vuur te stoken op het terrein.

Het huis dient proper en netjes te worden aangetroffen door de Huurder. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan de Verhuurder gemeld worden, zodat een en ander nog kan hersteld worden. De kosten voor de verplichte eindschoonmaak bedragen 200,- Euro. Bij dit tarief wordt verondersteld dat de Huurder voor zijn vertrek alles op zijn plaats terugzet, het gebruikte beddengoed van de bedden is gehaald, de vaat gedaan is, de vaatwasmachines leeg zijn, de gebruikte huishoudelijke apparatuur gereinigd is, het afval gesorteerd is en in de daartoe aanwezige afvalcontainers is geplaatst en het huis bezemschoon wordt achtergelaten. De jacuzzi dient eveneens volledig gevuld te zijn, ontsmet en opgewarmd tot 38°. Bij afwijking van bovenstaande voorwaarden zullen extra schoonmaakkosten worden aangerekend.

De Huurder zorgt ervoor dat de afvoerleidingen niet verstopt geraken. Eventuele ontstoppingen door toedoen van de Huurder zullen op zijn kosten gebeuren.

 

Huisdieren zijn enkel toegelaten mits schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van de Verhuurder. Kostprijs 40,- Euro per huisdier.

 

In geval van het niet ter beschikking zijn van de woning door overmacht (schade, brand…) is de Verhuurder geen vergoeding verschuldigd aan de Huurder.

 

Artikel 11 - Geschillen

 

Voor ieder geschil m.b.t. deze huurovereenkomst is enkel de Vrederechter van Genk bevoegd.

bottom of page